„Gumisie” z rodzicami na wycieczce w lesie w Leśnictwie Golczewo

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do kontaktów dziecka z przyrodą. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka jest jednym z zadań przedszkola. Jego realizacja związana jest z podejmowaniem działań w ramach określonych obszarów rozwoju dziecka. Wyrobienie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej odnosi się do emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka i jest jednocześnie elementem edukacji ekologicznej, której zamierzeniem jest ukształtowanie u wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Postawa nie jest wrodzoną właściwością. Kształtuje się przez długotrwały kontakt ze środowiskiem zewnętrznym pod wpływem czynników związanych z aktywnością własną a także pod wpływem osób i instytucji będących źródłem istotnych wartości. Bezpośrednie obcowanie z naturą stanowi niewyczerpalne źródło wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem jest pierwszym krokiem do budowania więzi emocjonalnej z przyrodą, do wyrabiania właściwego stosunku do otaczającej przyrody. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej kształtuje umiejętność dostrzegania zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska, a zdrowiem człowieka. Poprzez edukację przyrodniczą, biorąc pod uwagę relację dziecko – przyroda dokonuje się wszechstronny rozwój człowieka. Wykorzystując możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, grupa III – „Gumisie” z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” pod kierunkiem Katarzyny Kołakowskiej przy współpracy Anity Chudy, wzięła udział w wycieczce rodzinnej do lasu w Leśnictwie Golczewo, która odbyła się 26 września 2017 roku. Uczestnikami wycieczki byli również rodzice oraz dyrektor Renata Klimowicz. Celem wycieczki, której przewodnikami byli: Starszy Specjalista Służby Leśnej Barbara Adamczyk oraz Komendant Posterunku Straży Leśnej Rafał Pajestka w Nadleśnictwie Rokita, było kształtowanie umiejętności rozumienia znaczenia przyrody dla człowieka, jako miejsca wypoczynku i relaksu ze zwróceniem uwagi na różnorodność obiektów przyrodniczych . Jednym z nich był pomnik przyrody „Dąb Władycha”, który został nazwany imieniem długoletniego leśniczego Władysława Sałama – pradziadka jednego z wychowanków z grupy „Gumisie”. Ciekawostką przyrodniczą była informacja o „Dziuplach gągołów” i obserwacja drzewa, które również znajduje się na ścieżce dydaktycznej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Las Golczewski”.
Atrakcją, która wzbudziła szczególne emocje było zadanie związane z poszukiwaniem skarbu. Zaangażowanie dzieci przeszło wszelkie oczekiwania .
Wyprawę do lasu zakończył posiłek zorganizowany przy ognisku oraz wspólne zabawy ruchowe ze śpiewem i zabawy dydaktyczne zainicjowane również przez gospodarza wycieczki p. Rafała Pajestkę. Zebrane skarby lasu wyeksponowano w kąciku przyrody.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska