Turniej Matematyczny w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”

„W edukacji matematycznej przedszkolaków, według prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Dzięki nim dziecko tworzy pojęcia matematyczne oraz umiejętności. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Zajęcia dla dzieci powinny być wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami. Celem edukacji matematycznej jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole. Istotne jest przy tym intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności oraz rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu”
(http://www.mielec.pl/przedszkole16/artykul23.pdf). Okazją do działań ukierunkowanych na rozbudzanie zainteresowań matematyką
i będących podsumowaniem realizacji zadań z edukacji matematycznej w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” jest Turniej Matematyczny, cykliczna impreza, która w rokuszkolnym 2018/2019 odbyła się 11 czerwca.
W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny „Cztery pory roku z Wielkimi Polakami”, dlatego turniej wzbogacono elementami dotyczącymi polskich naukowców.
Wprowadzeniem do turnieju, który poprowadziły nauczycielki: Bożena Zajączkowska, Katarzyna Kołakowska i Agata Lelo, była piosenka pt. „Wielcy Polacy”, zaprezentowana przez uczestników turnieju, którymi były dzieci z trzech najstarszych grup wiekowych: grupy II – „Duszki”, grupy III – „Gumisie” i grupy IV – „Tygryski”.
Wykonanie poszczególnych zadań oceniało jury w składzie: dyrektor przedszkola p. Renata Klimowicz i pracownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury p. Renata Węgorowska.
Turniej Matematyczny obejmował zadania dotyczące: doskonalenia kompetencji w zakresie rytmicznej organizacji czasu, wspomagania rozumowania przyczynowo-skutkowego, doskonalenia świadomego poruszania się w przestrzeni i odnajdywania figur geometrycznych, doskonalenia umiejętności liczenia – ustalenia, ile jest policzonych obiektów, a także wdrażania do obdarzania uwagą drugiej osoby, gdy liczy przedmioty, kształtowania umiejętności dodawania i odejmowania przez rachowanie na palcach do pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy, wdrażania do posługiwania się znakami +, – , = oraz zapisywania obliczeń rachunkowych, wyodrębniania kształtu z pozostałych cech przedmiotów i nazywania figur geometrycznych, wdrażania do układania i rozwiązywania zadań z treścią z wykorzystaniem obrazków.
Dopełnieniem działań było rozwiązywanie zagadek słownych oraz zabawy ruchowe. Celem turnieju było przede wszystkim kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego w trakcie wykonywania zadań. Ponadto udział
w turnieju był okazją do organizowania doświadczeń w kształtowaniu świadomości, doskonalenia umiejętności podporządkowania się regułom obowiązującym w trakcie trwania turnieju, rozwijania zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć, rozwijanie zdolności do skupienia się przez dłuższy czas i zrealizowania zadania do końca, wdrażania do znoszenia porażki z nadzieją, że można ponownie i lepiej coś wykonać, a sukces jest osiągalny, kształtowania u dzieci pozytywnego nastawienia do zadań, które trzeba wykonać, doskonalenia umiejętności uważnego słuchania poleceń, doskonalenia koncentracji uwagi i spostrzegania, rozwijania umiejętności logicznego myślenia, doskonalenia umiejętności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, doskonalenia umiejętności współdziałania w zespole i wspólnego podejmowania decyzji oraz utrwalenia wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu „Cztery pory roku z Wielkimi Polakami”.
Miłym akcentem kończącym turniej było wręczenie nagród dla każdej grupy  ufundowanych przez dyrektor Renatę Klimowicz.

Opracowały :Katarzyna Kołakowska,Bożena Zajączkowska, Agata Lelo